Infolia.pl - Regulamin i polityka prywatności
Zapoznaj się
z regulaminem
i polityką
prywatności

Regulamin portalu internetowego infolia.pl

 

DEFINICJE

OPERATOR – właścicielem serwisu infolia.pl jest firma SOLATIUM, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn.

PLATFORMA – portal, który działa pod domeną: http://infolia.pl/

PRODUKT – – bezpłatne i odpłatne szkolenie on-line dostępne w ramach Platformy dla zarejestrowanych Użytkowników.

USŁUGA – Operator świadczy Usługę sprzedaży i dostępu Produktów z wykorzystaniem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

UŻYTKOWNIK – czyli Ty, osoba korzystająca z naszej Platformy: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną. Wskazane powyżej osoby poprzez akceptację regulaminu i zarejestrowanie Konta na Platformie uzyskują dostęp do naszych Usług.

KONTO – indywidualna przestrzeń Użytkownika na Platformie dostępna on-line. To tutaj znajdują się Produkty.

LOGIN – jest to adres poczty elektronicznej, który stanowi unikalny i indywidualny identyfikator na Platformie.

HASŁO – ciąg znaków, który jest wskazany przez Użytkownika i do niego przypisany. Hasło jest niezbędne do zalogowania się do Platformy.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz do wypełnienia danych, pierwszy krok w procesie rejestracji nowego użytkownika.

OKRES ABONAMENTOWY – indywidualny czas, na który zostaje wykupiony konkretny Produkt.

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy oraz Produktów oraz określający wzajemne prawa i obowiązki.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Platfromą z chwilą akceptacji Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

WYMAGANIA TECHNICZNE – są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania przez Ciebie z Serwisu i zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Minimalne wymagania techniczne to komputer podłączony do sieci Internet, który posiada jedną z wymienionych przeglądarek internetowych (w najnowszej wersji): Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari, obsługująca JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

REGULAMIN – dokument określający zasady korzystania z Platformy oraz Produktów.

 

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY I USŁUG

 1. Warunkiem korzystania z Platformy oraz z Produktów jest zapoznanie się treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich akceptacja. Bez zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności nie możesz założyc konta na Platformie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz Produktów oferowanych przez Operatora.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).
 4. Do korzystania z Platformy i Produktów wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz spłenienie minimalnych Wymagań Technicznych na Urządzeniu Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia na Urządzeniu Użytkownika, które to utrudniają lub uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy, Produktów i Usług.
 5. Platforma zawiera produkty bezpłatne oraz Produkty odpłatne, przy czym dostęp do poszczególnych Produktów odpłatnych możliwy jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wyboru Produktu oraz poprawnie dokonali płatność za dany Produkt.

 

REJESTRACJA KONTA

 1.  Rejestracja Użytkownika i utworzenie unikalnego Konta, przebiega następująco:
  1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności,
  2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. Pełna aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej linku aktywacyjnego wysyłanego przez Platformę na adres e-mail podany przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.
 2.  Formularz Rejestracyjny wymaga udostępnienia przez Użytkownika następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska Użytkownika,
  2. Adresu e-mail Użytkownika,
  3. Hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 3.  W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Podania swoich danych zgodnie z prawdą, nie wprowadzając w błąd oraz nie naruszając praw osób trzecich.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 4.  Operator oświadcza, że:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w należytej poufności swojego Hasła.
  2. Treści przesłane lub Zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się Loginem i Hasłem Użytkownika zostaną przypisane Użytkownikowi.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do Platformy z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 6. Po zalogowaniu na Konto Użytkownikma możliwość edycji swoich danych oraz dodawania dodatkowych informacji.
 7. Konto przypisane jest tylko do jednego Użytkownika.
 8. Tylko jeden użytkownik może korzystać z konta i znajdujących się tam Produktów.
 9. Płatne lub odpłatne udostępnianie Konta lub Produktów osobom trzecim jest zabronione i sprzeczne z Regulaminem.
 10. Sprzedaż Konta lub Produktów osobom trzecim jest zabroniona i sprzeczna z Regulaminem.
 11.  Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa polskiego oraz powszechnie przyjętymi zwyczajami.
  2. Korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla Operatora Platformy oraz pozostałych Użytkowników.
  3. Niezwłocznego zawiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia praw Użytkownika przy korzystaniu z Platformy oraz o naruszeniu Regulaminu lub prawa polskiego.
 12.  Właściciel Konta ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym czasie w momencie dostępności serwisu:
  1. Informacje umieszczone i powiązane z Kontem zostaną usunięte.
  2. Użytkownik utraci możliwość korzystania z Platformy oraz Produktów.
  3. W przypadku chęci usunięcia Konta Użytkownik powinien skontaktować się na adres [email protected].
 13.  Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. Odmowy zarejestrowania Użytkownika, jeżeli wcześniej naruszał Regulamin lub w innych uzasadnionych przypadkach.
  2. Zablokowania Konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu, a Użytkownikowi nie będzie przysługiwać Reklamacja, zwrot kosztów, odszkodowanie lub rekompensata z tytułu braku dostępu do Produktów.
  3. Ponowna Rejestracja zablokowanego Użytkownika może nastąpić za zgodą Operatora.

 

ZAKUP PRODUKTU

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych Produktów możliwy tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin i dokonali rejestracji konta zgodnie z Regulaminem.
 2. Platforma zawiera produkty bezpłatne oraz Produkty odpłatne, przy czym dostęp do Produktów odpłatnych możliwy jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wyboru Produktu oraz poprawnie dokonali płatność za dany Produkt.
 3. Użytkownik może dowolnie wybrać Produkt - aktualna lista Produktów wraz z cenami dostępna jest na stronach Platformy.
 4. Produkt odpłatny dostępny jest dla Użytkownika na jego Koncie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 5. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Produktów znajdują się każdorazowo w treści oferty Szkolenia.
 6. Opłaty są wnoszone przez Użytkownika z góry za określony Okres Abonamentowy, na który zostaje dostęp online do Produkt. Czas trwania Okresu Abonamentowego podany jest każdorazowo w ofercie.
 7. Za dzień rozpoczęcia Okresu Abonamentowego uważa się dzień zaksięgowania wpłaty. Za dzień zakończenia Okresu Abonamentowego uważa się dzień, który odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się dzień Abonamentowy lub ostatni dzień miesiąca, jeśli dnia w danym miesiącu by nie było.
 8. Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez system płatności internetowych.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego systemu płatności.
 10. Umowa dotycząca korzystania z określonego Produktu ulega rozwiązaniu z dniem upływu po upływie Okresu Abonamentowego dla każdego Produktu indywidualnie, zgodnie z warunkami sprzedaży zaprezentowanymi w ofercie w momencie zawarcia umowy.
 11. Konto przypisane jest tylko do jednego użytkownika.
 12. Wszelkie zmiany w cenach ogłoszone zostaną na stronie infolia.pl oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego.
 13. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Produktu w ciągu 7 dni od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty. Użytkownik otrzymuje fakturę VAT w Panelu Użytkownika. Po upływie tego terminu Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT powinien skontaktować się w tym celu z Operatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected]

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1.  Za pośrednictwem Platformy świadczymy następujące usługi:
  1. możliwość korzystania z Platformy,
  2. możliwość utworzenia i korzystania z Konta,
  3. możliwość zakupu Produktów.
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta oraz jednocześnie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, kontaktując się z Operatorem z adresu email, na jaki zarejestrowane jest Konto Użytkownika i żądając usunięcia Konta. Adres emial do kontaktu to: [email protected]. Usunięcie Konta oznacza zakończenie świadczenia Usług, korzystania z Platformy i Produktów, które Użytkownik opłacił. Usunięcie Konta nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych.
 5. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie usług z Użytkownikiem w każdym czasie, jeśli Użytkownik rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub Użytkownik narusza przepisy prawa lub podejmuje działania obiektywnie szkodliwe dla Platformy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

 1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest SOLATIUM Karolina Gugała, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 193 94 17.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Dane użytkownika są przetwarzane:
  1. w zakresie realizacji Umowy i Usług w ramach Platformy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie Użytkownika) w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia Umowy (na podstawie art. 6 ust.1b "RODO"). Podanie danych jest niezbędnym warunkiem umownym bez którego Usługi nie mogą być świadczone przez Operatora,
  2. w celu przesyłania informacji o Operatorze, np.: informacji o charakterze promocyjnym, rabatach i zniżkach lub darmowych materiałach za wyrażoną uprzednio zgodą przez Użytkownika ( na podstawie art. 6 ust. 1a "RODO"). Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, którego podstawą była zgoda przed jej cofnięciem,
  3. w celu prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub przez jego partnerów w zakresie wyświetlania treści (na podstawie art. 6 ust. 1f "RODO").
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych lub zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownik może to uczynić zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora na adres [email protected].
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia Usługi lub po usunięciu konta przez okres przedawnienia roszczeń niezbędny do zabezpieczenia interesów Użytkownika i Operatora.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. Podanie nieprawdziwych danych osobowych. Operator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Użytkownika są nieprawdziwe czy niepełne dane.
  2. Umieszczenie w Platformie jakichkolwiek danych osobowe innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
  3. Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.


TECHNICZNE FUNKCJONOWANIE PLATFORMY I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator podejmuje działania przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które są odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. Operator ma możliwość zmiany technicznego i organizacyjnego sposobu realizacji Usług.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne wynikające z właściwości sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu: komputer lub urządzenie mobilne z podłączeniem do Internetu. Obsługa ciasteczek oraz Java Script.
 5. Z przyczyn technicznych Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Platformy i świadczonych przez niego Usług.
 6. Operator dołoży staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 7. Jeżeli długość przerwy technicznej wynosić będzie więcej niż 24h Użytkownika Konta może przedłużyć czas trwania Okresu Abonamentowego, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym działaniem systemu transmisji i operatorów sieci telekomunikacyjnych).
  2. Spowodowanych działaniami siły wyższej.


REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności Usługi z umową.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zgłaszanego zdarzenia.
 3. Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres korespondencyjny: Infolia.pl., Grabowska 17A , 82-500 Kwidzyn z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  1. Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej);
  2. Nazwę firmy (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną);
  3. Login Użytkownika;
  4. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  5. Szczegółowy opis i powód reklamacji;
  6. Adres zamieszkania lub siedziby;
  7. Adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia .
 6. Za pomocą poczty elektronicznej Operator informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub wysyła prośbę o uzupełnienie danych przed rozpatrzeniem reklamacji, w sytuacji braku kompletnych danych. W ostatnim przypadku okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia danych.
 7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Operator odpowiada za przebieg postępowania reklamacyjnego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu świadczenia Usługi, czy działania Platformy.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, czy zmiany profilu działania.
 3. Operator ma możliwość powierzenia obsługi Platformy osobom trzecim lub przeniesienia na nich część lub całość praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią lub zrzeczeniu się bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, które wywierają wpływ na Usługi świadczone przez Operatora, wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora lub wydania zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia przez Operatora usług lub zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie http://infolia.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci  lub poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Użytkownika adres email.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 7. Rozwiązaniu ulega Umowa z Użytkownikiem, który nie wyrazi zgody na nowy Regulamin w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Platformie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Operatora z wyjątkiem sporów, dla których właściwość sądu określają przepisy regulujące ochronę konsumentów.

Polityka prywatności platformy Infolia.pl


INFORMACJE OGÓLNE


 1. Przedstawiamy Ci naszą Politykę Prywatności, w której znajdziesz regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług i Platformy http://infolia.pl/
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.


ADMINISTRATOR DANYCH


 1. Administratorem danych na stronie http://infolia.pl/ (zwany dalej Platformą) jest Solatium Karolina Gugała, Grabowska 17 A, Mareza, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581 193 94 17.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane i chronione są zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 3. Platforma pozyskuje dane i informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  1. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych w formularzach,
  2. Pliki cookie zapisywane w urządzeniach końcowych.
  3. Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.


DANE OSOBOWE


 1. Dane Użytkownika są niezbęde do świadczenia Usługi i założenia konta na Platformie.
 2. Główną podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, którą zawierasz z nami rejestrując Konto na Platformie.
 3. Rejestracja konta na naszej Platformie wymaga podania danych w formularzu: imię, nazwisko i adres email. Dane te są ograniczone do minimum i niezbędne do tego, aby świadczyć Ci usługę.
 4. Platforma może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, numer IP) oraz informacje dotyczące płatności.
 5. Dane podane w formularzu innym niż formularz rejestracji konta (np. zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta) przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to otrzyma od nas informacje o promocjach, zniżkach, rabatach, a także dostęp do darmowych materiałów.
 7. Dane są także przetwarzane przez Operatora w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikami, podstawą jest uzasadniony interes Operatora.
 8. Operator może monitorować i analizować aktywność uczestników na Platformie.
 9. Operator może automatycznie przetwarzać dane Użytkowników, czyli profilować, aby lepiej dopasować treści i komunikaty dla Użytkowników.
 10. Operator korzysta z usług sprawdzonych i bezpiecznych dostawców zewnętrznych. Dane Użytkowników w określonym zakresie przekazujemy:
  1. firmom hostingowym,
  2. systemom do komunikacji,
  3. systemom płatności, które obsługują transakcje,
  4. biurom rachunkowym.
 11. Przechowujemy i przetwarzamy dane Użytkownika przez okres, w którym korzysta z naszych Usług. Jeśli Użytkownik usunie konto z Platformy, to przetwarzanie jego danych polegać będzie na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Zabezpiecza to prawa Użytkownika.
 12. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


PRAWA UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik ma prawo:
  1. żądać informacji i dostępu do swoich danych osobowych,
  2. poprawiać swoje dane osobowe,
  3. usunąć swoje dane. Jeśli zostaną usunięte dane niezbędne do świadczenia usługi oznacza to jednocześnie usunięciem konta z serwisu,
  4. masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. do cofnięcia udzielonej zgody bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć konkretnego celu przetwarzania danych np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Żądanie Użytkowniak wycofnia zgody co do wszystkich celów przetwarzania skutkować będzie trwałym usunięciem Konta oraz zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw wymienionych powyżej skontaktuj się z nami w wiadomości email na adres [email protected].


PLIKI COOKIES


 1. Na Platformie używamy plików cookies lub innych podobnych małych plików tekstowych, które są wysyłane do komputera odwiedzającego i pozwalają zidentyfikować go w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej operacji. Pliki te sa bezpieczne dla komputera Użytkownika i dla jego danych.
 2. Pliki typu cookies wykorzystujemy w celu: pośrednictwo płatności, lepszego dopasowania zawartości, wyświetlanej Użytkownikowi, analizy danych statystycznych, czy utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (w przypadku zalogowanych Użytkowników). Poniżej znajduje się wskazanie konkretnych podmiotów:
  1. - facebook.com,
  2. - google.com/analytics,
  3. - dotpay.pl,
  4. - tpay.com,
  5. - livechat.com,
  6. - getresponse.pl
 3. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Platformy
 4. Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika co oznacza, że może on samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookies.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.
 6. Informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.
 7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


 1. Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz na adres: [email protected]