Infolia.pl - Regulamin i polityka prywatności
Zapoznaj się
z regulaminem
i polityką
prywatności

Regulamin portalu internetowego infolia.pl oraz polityka prywatności

 

DEFINICJE

OPERATOR – właścicielem serwisu infolia.pl jest firma SOLATIUM, ul. Grabowska 17A, 82-500 Kwidzyn.

USŁUGA – Operator świadczy Usługę sprzedaży i marketingu Produktów z  wykorzystaniem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie

PLATFORMA – portal, który działa pod domeną: infolia.pl

PRODUKT – odpłatne szkolenie on-line dostępne w ramach platformy dla zarejestrowanych Użytkowników.

PRODUKT ODPŁATNY – odpłatne szkolenie on-line dostępne w ramach platformy dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranego Produktu.

OKRES ABONAMENTOWY – indywidualny czas, na który zostaje wykupiony konkretny Produkt.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną zarejestrowana w Platformie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – pierwszy krok w procesie rejestracji nowego użytkownika.

KONTO –indywidualne konto Użytkownika dostępne on-line, w którym znajdują się zakupione Produkty oraz przypisany jest postęp w nauce.

REGULAMIN – dokument określający zasady korzystania z Platformy oraz Produktów.

 

ZASADY OGÓLNE

 1.  Operator świadczy Usługę sprzedaży i marketingu Produktów z  wykorzystaniem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie, w szczególności poprzez:
  1. Prezentację Produktów,
  2. Sprzedaż Produktów,
  3. Dodawanie i wycofywanie Produktów,
  4. Promocję Produktów,
  5. Zamawianie Produktów przez Użytkowników,
  6. Przypisywanie wyników nauki na koncie Użytkownika. 
 2. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Dostęp do Produktów możliwy jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem.
 4. Platforma zawiera produkty bezpłatne oraz Produkty odpłatne, przy czym dostęp do poszczególnych Produktów odpłatnych możliwy jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wyboru Produktu oraz uiścili płatność.
 5. Użytkownik może dowolnie wybrać Produkt - aktualna lista Produktów wraz z cenami dostępna jest na stronach Platformy.
 6. Produkt odpłatny dostępny jest dla Użytkownika na jego Koncie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 7. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z Platformy oraz z Produktów jest zapoznanie się treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz Produktów oferowanych przez Operatora.
 3. Właścicielem Platformy oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 4. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).
 5. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Informacje dotyczące Platformy, Produktów oraz cen znajdują się na stronie internetowej Platformy.
 7. Zgodnie z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne ochronie podlegają:
  1. Oprogramowanie będące programem komputerowym,
  2. Nazwy i znaki towarowe lub firmowe,
  3. Produkty oraz pozostała zawartość Platformy.
 8. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Operatora jedynie we wskazanym zakresie.
 9. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się na blogu może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

 

REJESTRACJA  KONTA, ZAKUP PRODUKTU, ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych Produktów odpłatnych możliwy tylko dla Użytkowników, którzy dokonali:
  1. Wyboru Produktu oraz uiścili płatność,
  2. Dokonali Rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem.
 2. Rejestracja Użytkownika i utworzenie unikalnego Konta, przebiega następująco:
  1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. Pełna aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej linku aktywacyjnego wysyłanego przez Platformę na adres e-mail podany przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.
 3. Formularz Rejestracyjny wymaga udostępnienia przez Użytkownika następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska Użytkownika,
  2. Adresu e-mail Użytkownika,
  3. Hasła dostępu do Konta Użytkownika (Hasło).
  4. Operator ma możliwość rozszerzenia Formularza Rejestracyjnego o inne dodatkowe pola, których podanie będzie dobrowolne.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Podania swoich danych zgodnie z prawdą, nie wprowadzając w błąd oraz nie naruszając praw osób trzecich.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 5. Operator oświadcza, że:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w należytej poufności swojego Hasła.
  2. Treści przesłane lub Zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się Loginem i Hasłem Użytkownika zostaną przypisane Użytkownikowi.
 6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do Platformy z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:
  1. Za naruszenia praw osób trzecich lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu Platformy.
  2. Za treści oraz za szkody wyrządzone przez nie, uzyskane na rzecz Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy.
  3. Dane umieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników przy wykorzystaniu Platformy oraz za szkody przez nie wyrządzone.
  4. Zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Licencja:
  1. Konto przypisane jest tylko do jednego użytkownika.
  2. Tylko jeden użytkownik może korzystać z konta i znajdujących się tam Produktów (szkoleń).
  3. Płatne lub odpłatne udostępnianie Konta lub Produktów osobom trzecim jest zabronione i sprzeczne z licencją.
  4. Sprzedaż Konta lub Produktów osobom trzecim jest zabroniona i sprzeczna z licencją.
 9. Multilicencja – dedykowana licencja przeznaczona dla firm oraz organizacji, które otrzymują więcej niż jedną licencje – konta i Produkty udostępniane są większej ilości osób. Multilicencja przygotowywana jest każdorazowo indywidualnie dla określonej firmy lub instytucji.
  1. Zakup licencji jest możliwy indywidualnie.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem , przepisami prawa polskiego oraz powszechnie przyjętymi zwyczajami.
  2. Korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla Operatora Platformy oraz pozostałych Użytkowników.
  3. Niezwłocznego zawiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia praw Użytkownika przy korzystaniu z Platformy oraz o naruszeniu Regulaminu lub prawa polskiego.
 11. Właściciel Konta ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym czasie w momencie dostępności serwisu.
  1. Informacje umieszczone i powiązane z Kontem zostaną usunięte.
  2. Użytkownik utraci możliwość korzystania z Platformy oraz Produktów.
  3. W przypadku chęci usunięcia Konta Użytkownik powinien skontaktować się na adres pomoc@infolia.pl.
 12. Operator zastrzega sobie prawo:
  1. Odmowy zarejestrowania Użytkownika.
  2. Zablokowania Konta Użytkownika, który narusza postanowienia licencji, a Użytkownikowi nie będzie przysługiwać Reklamacja, zwrot kosztów, odszkodowanie lub rekompensata z tytułu braku dostępu do Produktów.
  3. Ponowna Rejestracja może nastąpić za zgodą Operatora.

 

OPŁATY

 1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z poszczególnych Produktów w ramach Platformy jest bezpłatne lub odpłatne, zgodnie z ofertą prezentowaną na stronie każdego Produktu.
 3. Użytkownik będący konsumentem może w ciągu 10 dni zwrócić produkt bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych Produktów  znajdują się każdorazowo w treści oferty Szkolenia.
 5. Opłaty są wnoszone przez Użytkownika z góry za określony Okres Abonamentowy, na który zostaje wykupiony Produkt. Czas trwania Okresu Abonamentowego podany jest każdorazowo w ofercie.
 6. Za dzień rozpoczęcia Okresu Abonamentowego uważa się dzień zaksięgowania wpłaty. Za dzień zakończenia Okresu Abonamentowego uważa się dzień, który odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się dzień Abonamentowy lub ostatni dzień miesiąca, jeśli dnia w danym miesiącu by nie było.
 7. Opłacenie Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez system płatności internetowych.
 8. Prawidłowo dokonana wpłata zostanie odnotowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapłaty.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego systemu płatności.
 10. Umowa dotycząca korzystania z określonego Produktu ulega rozwiązaniu z dniem upływu po upływie Okresu Abonamentowego dla każdego Produktu indywidualnie, zgodnie z warunkami sprzedaży zaprezentowanymi w ofercie w momencie zawarcia umowy.
 11. Wszelkie zmiany w cenach ogłoszone zostaną na stronie infolia.pl oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego.
 12. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Produktu w ciągu 7 dni roboczych od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty i zgłoszenia prośby o otrzymanie Faktury VAT. Użytkownik otrzymuje fakturę VAT w Panelu Użytkownika.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

 1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownik może to uczynić zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora w celu usunięcia Konta na adres pomoc@infolia.pl.
 4.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. Podanie nieprawdziwych danych osobowych. Operator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Użytkownika są nieprawdziwe czy niepełne dane.
  2. Umieszczenie w Platformie jakichkolwiek danych osobowe innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.    
 5. Operator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.
 6. Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 7. Operator zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
 8. Platforma wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.
 9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu , tworzenie statystyk oglądalności podstron Platformy, dostosowania wyglądu Platformy oraz w innych celach marketingowych.
 10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Platformy


TECHNICZNE FUNKCJONOWANIE PLATFORMY I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator podejmuje działania przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które są odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. Operator ma możliwość zmiany technicznego i organizacyjnego sposobu realizacji Usług.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne wynikające z właściwości sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu: komputer lub urządzenie mobilne z podłączeniem do Internetu. Obsługa ciasteczek oraz Java Script.
 5. Z przyczyn technicznych Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Platformy i świadczonych przez niego Usług.
 6. Operator dołoży staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 7. Jeżeli długość przerwy technicznej wynosić będzie więcej niż 24h Użytkownika Konta może przedłużyć czas trwania Okresu Abonamentowego, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym działaniem systemu transmisji i operatorów sieci telekomunikacyjnych).
  2. Spowodowanych działaniami siły wyższej.


REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności Usługi z umową.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia .
 3. Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@infolia.pl lub na adres korespondencyjny: Infolia.pl., Grabowska 17A , 82-500 Kwidzyn z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  1. Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej);
  2. Nazwę firmy (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną);
  3. Login Użytkownika;
  4. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  5. Szczegółowy opis i powód reklamacji;
  6. Adres zamieszkania lub siedziby;
  7. Adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby.
 5. Za pomocą poczty elektronicznej Operator informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub wysyła prośbę o uzupełnienie danych przed rozpatrzeniem reklamacji, w sytuacji braku kompletnych danych. W ostatnim przypadku okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia danych.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 7. Reklamacje, które wynikają z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, czy zmiany profilu działania.
 2. Operator ma możliwość powierzenia obsługi Platformy osobom trzecim lub przeniesienia na nich część lub całość praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią lub zrzeczeniu się bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie http://infolia.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci przynajmniej z wyprzedzeniem 7 dni.
 5. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeśli wyrazi zgodę na jego treść. Rozwiązaniu ulega Umowa z Użytkownikiem, który nie wyrazi zgody na nowy Regulamin, ostatniego dnia Okresu Abonamentowego za określony Produkt.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Operatora z wyjątkiem sporów, dla których właściwość sądu określają przepisy regulujące ochronę konsumentów.